Kumuha kami ng paglabag sa copyright sineseryoso at masigla maprotektahan ang mga karapatan ng mga legal na may-ari ng copyright.

Kung ikaw ang may-ari ng copyright ng nilalaman na lumilitaw sa aming website at hindi mo pinahintulutan ang paggamit ng nilalaman na dapat mong ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagsulat sa order para sa amin na makilala ang pinaparatangang lumalabag na nilalaman at magsagawa ng pagkilos.

Hindi namin magagawang gumawa ng anumang hakbang kung hindi mo ibigay sa amin ang mga kinakailangang impormasyon, kaya kung naniniwala ka na ang iyong mga materyales para sa kung saan pagmamay-ari mo ang copyright nilabag o lumabag, mangyaring ibigay ang aming Copyright Agent, sa pamamagitan ng pagsulat, may sumusunod na impormasyon:

1.) Isang pisikal o electronic na lagda ng isang taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na di-umano'y nilabag.

2.) Pagkakakilanlan ng mga naka-copyright na gawa na sinasabing nilabag, o, kung ang maramihang mga naka-copyright na gawa sa isang solong online site ay nasasakop ng isang solong notification, isang kinatawan ng listahan ng nasabing mga gawa sa site na iyon.

3.) Pagkakakilanlan ng mga materyal na inaangkin na lumalabag o ang magiging paksa ng lumalabag na aktibidad at na ay na aalisin o access na kung saan ay hindi pinagana, at impormasyon na makatwirang sapat upang payagan sa amin upang mahanap ang materyal.

4.) Impormasyon makatwirang sapat upang payagan sa amin upang makipag-ugnay sa nagrereklamong partido, tulad ng isang address, numero ng telepono, at, kung magagamit, isang electronic mail address kung saan ang nagrereklamong partido ay maaaring makipag-ugnayan sa.

5.) Isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may magandang loob na paniniwala na ang paggamit ng materyal sa paraang inireklamo ay hindi pinahintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas.

6.) Isang pahayag na ang impormasyon sa abiso ay tumpak, at sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang nagrereklamong partido ay awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng isang eksklusibong karapatan na di-umano'y nilabag.

Ang nakasulat na paunawa ay dapat na ipadala sa aming itinalagang ahente tulad ng sumusunod:
KINATAWAN Email DMCA: localmarketingspecialist86@gmail.com